Alle studenten in het mbo moeten een rekenexamen maken. Voor mbo niveau 1 (Entree) zijn geen aparte rekeneisen vastgesteld. Als een student ernstige rekenproblemen  of dyscalculie heeft kan dit heel lastig zijn. Hieronder lees je meer over tips en adviezen voor docenten.

Tips wat je kunt doen als docent

Algemeen
 • Hun gevoel bespreekbaar maken, hiervoor openstaan zonder oordeel.
 • Toon begrip en aandacht voor de student.
 • Ga voor succeservaringen.
 • Geef de student zelfvertrouwen.
 • Structuur bieden, motiveren, stimuleren en haalbare eisen stellen.
 • Geduld bewaren.
 • Geef meer tijd.
 • Laten werken met rekenmachine en formulekaarten.
Bij vakken waarbij rekenen een rol speelt
 • Veel structuur aanbrengen.
 • Leren gebruik te maken van kladpapier.
 • Werken met strategiekaarten. Denk/hulpkaarten en strategiekaarten COE.
 • Werken met een rekenmachine.
 • Bied de student makkelijkere, minder complexe sommen aan, met weinig taal.
 • De som eerst voordoen, dan samen doen en uiteindelijk zelf laten doen.
 • Reken volgens één bepaalde methode. Eén oplossingsstrategie is belangrijk!

Signalen

 • Grote verschillen in prestaties tussen rekenen en andere vakken.
 • Onvoorspelbare leerresultaten.
 • Tellen op de vingers.
 • Behoefte aan concreet materiaal.
 • Geen conceptueel begrip (bijv. wat is 1022?)
 • Moeite met ordenen en classificeren.
 • Moeite met uit het hoofd leren van tafels of moeite met hanteren van rekenbegrippen.
 • Het werkgeheugen is snel overbelast.
 • Veel emoties, van boosheid tot onmacht tot verdriet en schaamte.
 • Erg onzeker, bij elke opdracht zeggen: het zal wel fout zijn.
 • Weerstandgedrag van student bij rekenen, wordt door de docent opgevat als luiheid i.p.v. dat de docent ziet dat de student worstelt.
 • Weerstand is zo groot dat dit zich uit in verzuim, geen huiswerk willen maken, geen geduld hebben om instructie dan wel uitleg te horen.

Tips wat je kunt doen als docent

Algemeen
 • Hun gevoel bespreekbaar maken, hiervoor openstaan zonder oordeel.
 • Toon begrip en aandacht voor de student.
 • Ga voor succeservaringen.
 • Geef de student zelfvertrouwen.
 • Structuur bieden, motiveren, stimuleren en haalbare eisen stellen.
 • Geduld bewaren.
 • Geef meer tijd.
 • Laten werken met rekenmachine en formulekaarten.
Bij vakken waarbij rekenen een rol speelt
 • Veel structuur aanbrengen.
 • Leren gebruik te maken van kladpapier.
 • Werken met strategiekaarten. Denk/hulpkaarten en strategiekaarten COE.
 • Werken met een rekenmachine.
 • Bied de student makkelijkere, minder complexe sommen aan, met weinig taal.
 • De som eerst voordoen, dan samen doen en uiteindelijk zelf laten doen.
 • Reken volgens één bepaalde methode. Eén oplossingsstrategie is belangrijk!

Begeleiding in de beroepspraktijkvorming

De student met ERWD kan ook in de beroepspraktijkvorming (BPV) tegen problemen aanlopen. De mate waarin ERWD een rol speelt binnen de BPV wordt sterk bepaald door enerzijds het karakter van de opleiding en het beroepsperspectief en anderzijds de daaruit voortvloeiende eisen die aan de rapportage gesteld worden.

Aangepaste examinering voor ERWD

Studenten die voor augustus 2022 aan hun opleiding zijn gestart kunnen, binnen de nominale studieduur van hun opleiding, examineren volgens onderstaande rekeneisen. OCW heeft besloten  nieuwe rekeneisen met bijbehorende examinering met ingang van schooljaar 2022-2023 in het mbo in te voeren, zie daarvoor dit document op intranet.

Dyscalculieverklaring

Als een student een dyscalculieverklaring heeft zijn er twee opties voor aangepaste examens (zie tevens schema):

 • De student doet een regulier examen met extra examentijd en bepaalde rekenkaarten óf
 • De student meldt bij zijn rekendocent dat hij gebruik wil maken van het ER-traject en ER-examen.

Verwijsprocedure voor studenten met ERWD en dyscalculie richting ER-examen ROC Midden Nederland

Studenten die te maken hebben met ERWD kunnen een aanvraag doen voor een ER-examen (aangepast rekenexamen). Voorwaarde om het ER-examen ook daadwerkelijk toegekend te krijgen is dat de student specialistisch is begeleid door een rekenspecialist van het ROCMN en er dossiervorming heeft plaatsgevonden.

De start voor deelname aan het ER-traject (2019/2020)

 • De rekendocent meldt de student aan in Eduarte voor het ER-traject
 • De student wordt opgeroepen voor Intake testen, op basis van de testen en de rekenloopbaan volgt de beoordeling of een student wel/niet toelaatbaar is voor het ER-traject.
 • Een gesprek met de student en een overeenkomst die getekend in zijn/haar dossier gaat
 • De ER-docent deelt in wanneer de 2 periodes ER start.
 • Tijdens de ER-begeleiding wordt er beoordeeld of de student een ER-examen mag gaan doen of niet. Dan volgt een aanvraag aangepaste examinering bij de examencommissie door de student en de ER-docent voor een ER-examen. De examencommissie bepaalt of dat gehonoreerd wordt en dat komt in Eduarte te staan.

Meer zien?

Meer info over aangepaste examinering van ROC Midden Nederland?